Algemene voorwaarden

Samenvatting

 extra verkoop voorwaarden en informatie

 verkoop:

 • Online rekent u de kaarten af met de betaalwijze van uw keuze
 • Bij de schipper kunt u alleen per pin betalen met nagenoeg alle gangbare bankpassen of creditcards

Annulering door de gast (cliënt):

 • Varen op een andere dag of tijdstip: U kunt tot 48 uur voor de afvaart vragen of uw rondvaart verzet kan worden naar een andere datum of tijdstip. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid. U doet dit door de e-mail met de boeking terug te sturen. Vermeld daarbij op welke dag en tijdstip u wilt varen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Restitutie is niet mogelijk. In het geval van terugbetalingen bij annulering door de gast, worden administratiekosten in rekening gebracht. Zie ook artikel 9 van de algemene voorwaarden.

 Is de rondvaart die u zou maken geannuleerd?

 • Dat is vervelend. Helaas komt het soms voor dat door slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden een rondvaart niet door kan gaan. Wij doen er in dergelijke gevallen alles aan u tijdig te informeren. Het is daarom van belang dat wij beschikken over juiste gegevens als uw telefoonnummer en e-mailadres. In geval van annulering door ons wordt de rondvaart in overleg met u verzet naar een andere datum of tijdstip. Indien u wenst wordt de gemaakte boeking terug betaald.
  Alle vaarten zijn afhankelijk van “weer en weder dienende”, de schipper en de gids bepalen of een rondvaart door kan gaan.

Handig om rekening mee te houden:

 • Sloep WaterMaas.nl is een gedeeltelijk overdekte boot
 • De boot heeft geen verwarming.
 • Voor nood is er een toilet aan boord.
 • De Sloep WaterMaas.nl is niet beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers
 • Voor mindervaliden zijn geen speciale voorzieningen Op warme dagen is het verstandig voldoende drinken mee te nemen

Privacy

 • Wij gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres voor het toezenden van de kaarten of reservering, doorgeven van een annulering of voor vragen over een rondvaart
 • W.M. legt gegevens van cliënten vast; met name email adressen worden opgenomen in een adressenbestand. Dit bestand kan gebruikt worden voor het communiceren van acties, arrangementen, etc., via email. W.M handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en cliënt gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien cliënt dit niet wenst kan hij dit schriftelijk aan W.M. doorgeven. Indien cliënt niet aangeeft dat vastlegging van gegevens niet gewenst is gaat W.M. ervan uit dat cliënt akkoord is met het vastleggen van de gegevens.

 Voor uw veiligheid

Er geldt een vaarverbod als:

 • bij IJs waar dan ook in ons vaarwater
 • bij vorst
 • bij dichte mist; als de overkant van het vaarwater niet zichtbaar is vanaf de kant
 • bij (naderend) onweer
 • bij windwaarschuwing 6 of hoger in Vlissingen
 • zie www.KNMI.nl/kustdistricten of www.Buienradar.nl

bij afkondiging door overheidsinstantie bevoegd gezag.

Volledige Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

WaterMaas (W.M.) : de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Client: de wederpartij van WaterMaas

 • Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WaterMaas en cliënt waarop WaterMaas deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WaterMaas en cliënt treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 • Tours & Workshops

3.1. Reguliere vaarten zijn Tours of Workshops waarvoor een reservering is te boeken door en voor één of meerdere personen. Reserveren voor reguliere Tours of Workshops kan tot 12 personen. Reserveren kan via internet of telefonisch. Reserveren via internet kan tot 24:00 uur op de dag voorafgaand aan de vaart.

3.2.Groepsvaarten zijn Tours of Workshops waarvoor een reservering is te boeken door een groep van maximaal 12 personen die de boot exclusief huurt. Groepsvaarten kunnen uitsluitend vooraf geboekt worden. Indien boeken plaats vindt binnen 4 weken voor de geplande vaart is het verschuldigde bedrag meteen na ontvangst factuur te voldoen. Er kan een optie op een groepsvaart genomen worden tot 4 weken voor de dag waarop de groepsvaart moet plaatsvinden.                                                                                         

3.3. Onze Tours of Workshops  vinden plaats in een gesloten of half open boot. Dit is afhankelijk van de weersgesteldheid. Tegen regen zijn er op de open boot paraplu’s aanwezig.

3.4. Passagiers (inclusief groepen) dienen 15 minuten voor een rondvaart aanwezig te zijn. Indien niet anders afgesproken is het vertrekpunt op uw boekingsbevestiging aangegeven.

3.5. Het meenemen van huisdieren is slechts toegestaan na toestemming van de schipper                                                                                                                      

3.6. Het is op last van de Scheepvaartinspectie verboden te roken aan boord van de rondvaartboot.

 • Boothuur

 4.1. De minimale facturering voor een groepsrondvaart (artikel 3.2) is 2,5 uur.

4.2. Een boot van WaterMaas kan uitsluitend gehuurd worden met schipper en gids.

4.3. Het is niet toegestaan de gehuurde boot door te verhuren aan een derde partij.

 • Uitvoering van de overeenkomst

5.1. In geval van groepsvaarten is de overeenkomst definitief/ bindend als een door WaterMaas opgemaakte, schriftelijke bevestiging van de reservering per post of mail is toegestuurd. Deze reservering wordt een definitieve boeking als het verschuldigde bedrag voor de groepsvaart is ontvangen door WaterMaas, na ontvangst van de door WaterMaas verstuurde factuur.                                                                

5.2. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden waardoor de Tours of Workshops belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is komt ter beoordeling van WaterMaas en/ of de schipper in functie. Bij een windkracht boven 8 Beaufort wordt er nooit gevaren. Dit sluit niet uit dat de schipper kan besluiten niet te varen bij een windkracht minder dan 8 Beaufort. In alle gevallen van overmacht kan WaterMaas en/of de schipper in functie besluiten de vaart niet uit te voeren dan wel te wijzigingen. Overmacht is elke omstandigheid die ervoor zorgt dat tekortkomingen WaterMaas niet kunnen worden toegerekend.

5.3. WaterMaas en/of de schipper in functie is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat verkeren van boord te verwijderen.

5.4. Client dient alle aanwijzingen van WaterMaas of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot de aanlegsteiger of het terrein van WaterMaas kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd indien dit door WaterMaas noodzakelijk wordt geacht.

5.5 De schipper heeft het recht de vaarroute te wijzigingen wanneer de weersomstandigheden of stremmingen op de geplande vaarroute dit vereisen.

 • Vertragingen en wachttijden

6.1: Bij reguliere vaarten wordt niet gewacht; de boot vertrekt op het geplande tijdstip. Er vindt geen restitutie van betaalde boeking plaats.

6.2. Bij boothuur door een groep wacht de schipper 15 minuten. Indien langer gewacht moet worden is het aan de schipper te besluiten de vaart wel of niet door te laten gaan. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de boot en het personeel.

 1. Extra kosten (langere boot huur, langere beschikbaarheid personeel WaterMaas en evt. ingehuurde personeel van derden) worden aan cliënt doorberekend. Bij overschrijding van de afvaartijd wordt elke 15 minuten of deel daarvan aan cliënt belast. Het te betalen bedrag wordt bepaald naar rato van de oorspronkelijk afgesproken huursom.
 2. Indien de vertraging/ wachttijd veroorzaakt door cliënt leidt tot annulering van de huur wordt geen restitutie verleend van de betaalde huursom.
 • Betaling

7.1. Groepsvaarten dienen minimaal 4 weken voor de geplande datum betaald te zijn. Indien op het vereiste tijdstip niet betaald is wordt de vaart uit de voorlopige planning genomen en kan de boot verhuurd worden aan andere groepen. Indien de boot uit de planning wordt gehaald wegens niet tijdige betaling is cliënt 50% van de overeengekomen prijs aan WaterMaas verschuldigd

7.2.  Ad-hoc boekingen kunnen voor vertrek gepind worden bij de schipper.

7.3. Betalingen dienen te geschieden op de bankrekening van WaterMaas na ontvangst van de factuur.                                                                   

7.4. Verschuldigde bedragen dienen in één termijn voldaan te worden.                      

7.5. Indien cliënt niet aan binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan WaterMaas is verschuldigd worden vermeerderd met de wettelijke rente (ondernemers rente) en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,-.

7.6. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van cliënt.

 • Catering/diensten derden

8.1. Indien bij Tours of Workshops catering of andere diensten verlangd worden kan WaterMaas deze faciliteren. Indien inhuur derden nodig is dan gelden de algemene voorwaarden van deze derden op de overeenkomst voor de dienst die zij leveren.

8.2. Het is niet toegestaan zonder toestemming van WaterMaas catering of andere diensten zelf te verzorgen door de cliënt. Indien cliënt de catering en/of andere diensten zelf verzorgt met toestemming van WaterMaas, dient dit tijdig bij WaterMaas bekend gemaakt te worden. WaterMaas neemt geen enkele verantwoording voor deze diensten.

8.3. Indien WaterMaas de catering verzorgt en deze dienst wordt binnen 2 dagen voor afvaart geannuleerd dan komen de kosten volledig voor rekening van cliënt.

 • Annulering door client

9.1. Annulering kan uitsluitend schriftelijk, voorzien van datum, geschieden.

9.2. Bij annulering is cliënt administratiekosten verschuldigd van € 1,50 p.p., voor groepsvaarten is dit € 25,-

9.3. Bij annulering 6 tot 4 weken voor afvaart is cliënt 0% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

9.4. Bij annulering van 4 tot 2 weken voor afvaardatum is cliënt 0% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

9.5. Bij annulering van 4 tot 2 weken voor afvaardatum is cliënt 15% van het overeengekomen bedrag verschuldigd

9.6. Op verzoek van client varen op een andere dag of tijdstip.
U kunt tot 48 uur voor de afvaart vragen of uw rondvaart verzet kan worden naar een andere datum of tijdstip. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid. U doet dit door de e-mail met de boeking terug te sturen. Vermeld daarbij op welke dag en tijdstip u wilt varen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Restitutie en achteraf inleveren van kaarten is niet mogelijk. In het geval van terugbetalingen bij annulering door de gast, worden administratiekosten in rekening gebracht.

 1. Mooi weer garantie

10.1. Deze garantie zorgt ervoor dat cliënt maximaal 24 uur van tevoren kan annuleren met als reden de te verwachten weersomstandigheden. Leidend bij deze verwachting is de verwachting van het KNMI; dat wil zeggen bij een regenverwachting groter dan 75% en/of een windvoorspelling van Beaufort 7 of hoger.                        

10.2. Door veranderende weersomstandigheden kan met terugwerkende kracht geen beroep worden gedaan op de ‘mooi weer garantie’.  Deze wordt bepaald 12 uur voor vertrek door WaterMaas.                

10.3. De “mooi weer” garantie geldt niet voor eventuele bestelde catering. Deze kunt u ophalen waar de catering is gereserveerd.                                                                                            

10.4. Indien cliënt zelf catering en/of andere diensten heeft ingehuurd zijn deze uitgesloten van restitutie door WaterMaas.

 1. Aansprakelijkheid WaterMaas

11.1. WaterMaas is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

11.2. WaterMaas is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van WaterMaas.                             

11.3. WaterMaas is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaart steiger of de boot. Cliënt betreedt de afvaarsteiger en/ of de boot geheel op eigen risico.                                    

11.4. WaterMaas is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.                                                                                                

11.5. Voor zover WaterMaas aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.                                                                                                                          

11.6. Voor zover WaterMaas aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag en/ of boekingskosten.                                                                                                              

11.7. WaterMaas is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van cliënt.

 1. Aansprakelijk cliënt

12.1. Client is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van WaterMaas of derden.

12.2. Client is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan WaterMaas of haar medewerkers berokkent.

12.3. Alle door WaterMaas georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van cliënt plaats.

12.4. Client vrijwaart WaterMaas voor schadeclaims door derden.

 1. Aansprakelijk algemeen

13.1. WaterMaas is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijk schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.

13.2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/ begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen.                    

13.3. Kan WaterMaas door overmacht (zie artikel 5.2.) de Tours of Workshops niet uitvoeren zoals overeengekomen dan is WaterMaas niet verplicht tot enige restitutie.

 1. Klachten

14.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de Tours of Workshops schriftelijk (e-mail) bij WaterMaas te worden ingediend.

14.2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de Tours of Workshops worden niet in behandeling genomen.

14.3. In afwijking van het in voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op het moment zelf en expliciet aan het personeel dat de catering verzorgd gedaan te worden.

 1. Privacy

WaterMaas legt gegevens van cliënten vast; met name email adressen worden opgenomen in een adressenbestand. Dit bestand kan gebruikt worden voor het communiceren van acties, arrangementen, etc., via email. SFVP handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en cliënt gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien cliënt dit niet wenst kan hij dit schriftelijk aan SFVP doorgeven. Indien cliënt niet aangeeft dat vastlegging van gegevens niet gewenst is gaat SFVP ervan uit dat cliënt akkoord is met het vastleggen van de gegevens.

 1. Veiligheid

16.1 Client moet te allen tijde de aanwijzingen van schipper en/of gids opvolgen.

16.2. Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd heeft de schipper van dienst of medewerkers van WaterMaas het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde bedrag.

16.3. Indien personen meevaren die niet kunnen zwemmen dient dit voor de afvaart gemeld te worden. Kinderen jonger dan 6 jaar en personen die niet kunnen zwemmen zijn verplicht binnen te blijven zitten tijdens de vaart.

16.4. Indien meer personen dan vooraf opgegeven willen meevaren met een groepsvaart kan de schipper, indien het maximumaantal toegestane passagiers op de boot wordt overschreden, het surplus weigeren.

16.5 Voor uw veiligheid

Er geldt een vaarverbod als:

 • bij IJs waar dan ook in ons vaarwater
 • bij vorst
 • bij dichte mist; als de overkant van het vaarwater niet zichtbaar is vanaf de kant
 • bij (naderend) onweer
 • bij windwaarschuwing 6 of hoger in Vlissingen
 • zie www.KNMI.nl/kustdistricten of www.Buienradar.nl

bij afkondiging door het bestuur i.v.m. organisatorische of technische redenen

 1. Gevonden/verloren voorwerpen

17.1. Gevonden voorwerpen kunnen bij de dienstdoende gids of schipper worden afgegeven.

17.2. WaterMaas zal zich zoveel mogelijk inspannen de rechtmatige eigenaar van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen worden maximaal een maand bewaart door WaterMaas.

17.3. Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt kan hij dit voorwerp afhalen bij WaterMaas. In alle gevallen dient de eigenaar zich te legitimeren.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.                                                                

18.2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.